اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چه مواردی جرمهای مالیاتی محسوب میشوند؟

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد،به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند

١_ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

٢_اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

٣_ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ١٨١ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١٦٩و (١٦٩مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان
به دولت با این اقدام

٤_عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

٥_تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

٦_خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

٧_استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

✅تبصره ١)اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠/٠٨/٠٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست

✅تبصره٢)اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد

r97-tax
اسکرول به بالا