اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)مورد توجه سازمان امور مالیاتی چیستند؟

کنترل حساب خارجی توسط سازمان امور مالیاتی
فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حسابها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:

کنترل سند حقوق و دستمزد
کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
کنترل حساب ذخیره مالیات
کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی
کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

r98-tax
اسکرول به بالا